Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


I. – Toepassingsgebied


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar waarvan de zetel/het kantoor is gevestigd in Nieuwstraat 21, 8870 Izegem en geregistreerd is bij de KBO onder het nummer BE 0731 877 173 en de cliënt.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangesproken voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.


II. – Totstandkoming van de overeenkomst

 

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend;
 • hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang wegens uitzonderlijke of dringende omstandigheden op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief voor zover deze contractuele documenten aan de cliënt werden overgemaakt.


III. – Duur en opzegging van de overeenkomst 


3.1. Recurrente opdrachten


3.1.1. Definitie


Onder ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: alle opdrachten die een repetitief karakter hebben en die dus niet vallen onder de definitie voorzien in punt

3.2.1 van 'niet-recurrente opdrachten'.


3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst


Tenzij de opdrachtbrief hiervan afwijkt, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, middels een opzegging per aangetekende brief.

Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie 4.1 en 4.2) moet de beroepsbeoefenaar die een einde stelt aan de overeenkomst een opzeggingstermijn van drie maanden naleven. Deze opzeggingstermijn kan, in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. 

Behalve bij onmiddellijke beëindiging om bepaalde redenen (zie 4.3) moet de cliënt die een einde stelt aan de overeenkomst een forfaitaire verbrekingsvergoeding betalen van 25 %3 van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. Deze verbrekingsvergoeding kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen worden vervangen door een opzeggingstermijn van drie maanden.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.


3.2. Niet-recurrente opdrachten


3.2.1. Bepaling


Onder niet-recurrente opdrachten wordt verstaan: een niet repetitief eenmalige opdracht die na uitvoering ervan afgelopen is.


3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst


Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 BW, en desgevallend, in afwijking van art. 2004 BW., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

 • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden;
 • alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.


3.3. Afhandeling


Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.


IV. – Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)


 4.1.


In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen;
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroepsnormen en deontologische normen onmogelijk maken;
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en in de opdrachtbrief;
 • in geval van een insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden meegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.


4.2.


In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.


4.3.


De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.

Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.


V. – Opschorting van de uitvoering van verbintenissen 


In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, werken dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt binnen de drie maanden6, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.


VI. – Rechten en plichten van de partijen 


6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar


Uitgezonderd wat de naleving van de wettelijke termijnen betreft, is de verplichting die de beroepsbeoefenaar aangaat ten overstaan van zijn cliënt een inspanningsverplichting. De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de opdracht niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens afwijking in de opdrachtbrief is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De cliënt aanvaardt dat de beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep doet op om het even welke onderaannemer, medewerker. 

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


6.2. Rechten en verplichtingen van de cliënt


Wat de opdracht die werd toevertrouwd aan de beroepsbeoefenaar betreft, verbindt de cliënt zich strikt tot samenwerking en tot het nauwkeurig en tijdig bezorgen van alle noodzakelijke documenten, gegevens en informatie voor de uitvoering van de opdracht.

De cliënt verbindt zich er bovendien toe om:

 • De werkzaamheden die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, in voorkomend geval, uit te voeren in overeenstemming met de opdrachtbrief;
 • Tijdig de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die een invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht;
 • De beroepsbeoefenaar correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen, evenals elke latere wijziging hiervan die gepaard gaat met een eventuele aanpassing van de opdracht van de beroepsbeoefenaar en in het bijzonder, en zonder uitputtend te zijn, wat betreft de aanzienlijke wijziging van zijn financiële situatie, zijn geldmiddelen, zijn uiteindelijke begunstigden, en dit ten laatste binnen een termijn van 2 weken na kennisneming van deze informatie of wijziging ervan door de cliënt; 
 • Indien de beroepsbeoefenaar dit vraagt hem schriftelijk te bevestigen dat de bezorgde documenten, inlichtingen en toelichtingen correct en volledig zijn;
 • Nagaan of de documenten en verklaringen opgesteld door de beroepsbeoefenaar overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem bezorgde informatie en, indien dit niet het geval is, om de beroepsbeoefenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Indien hij dit niet doet, wordt de beroepsbeoefenaar vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de wettelijk opgelegde termijnen, regelgeving en akkoorden voor de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die onder zijn opdracht vallen.

Bovendien moet de cliënt uiteraard zo snel mogelijk elke wijziging van zijn coördinaten melden aan de beroepsbeoefenaar, alsook alle wijzigingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden.

Tot slot verbindt de cliënt zich ertoe om de beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elke wanbetaling, vanaf de eerste achterstallige betaling, ten aanzien van elke fiscale of sociale administratie of om het even welke andere schuldeiser.


6.3. Herroepingsrecht van de cliënt (indien van toepassing)


De cliënt - die beschouwd moet worden als een consument in de zin van de wet ter bescherming van de consument - beschikt over een bedenktijd van 2 weken te rekenen vanaf de ondertekening van de opdrachtbrief waarin hij op elk moment een einde kan maken aan de contractuele relatie zonder enige kennisgeving of schadevergoeding.


6.4 Verbod op afwerving


De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen partijen.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00  EUR.                                                    

VII. – Erelonen


7.1. Bepaling van de erelonen en kosten


De erelonen en kosten worden vastgesteld  in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De erelonen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.


7.2. Betalingsvoorwaarden


Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

Elke vertraging die niet toe te schrijven is aan de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van zijn opdracht vormt geen reden tot het niet-factureren van de maandelijkse forfaitaire facturatie.


7.3. Voorschotten


De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.


7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen


Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.


VIII. – Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar


8.1 Beperking van de aansprakelijkheid


De beroepsbeoefenaar ziet ertoe dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut en rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van de opdrachten.

De beroepsbeoefenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen - eventueel met terugwerkende kracht - van deze wettelijke en regelgevende bepalingen.

Bovendien kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergissingen en beroepsfouten die door om het even wie zouden zijn begaan voordat de opdrachtbrief van kracht werd.

Tot slot kan, in overeenstemming met het gewoonterecht, de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan werd aangetoond dat deze door hem werden aanvaard.

Er wordt van de beroepsbeoefenaar en de cliënt ook gevraagd om wederzijds, en zo veel mogelijk schriftelijk, hun bezwaren, opmerkingen, aanbevelingen en adviezen aan elkaar kenbaar te maken.


8.2 Verzekering van de beroepsbeoefenaar


In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut.

De dekking is beperkt tot de geleden schade en tot maximaal 5 keer het bedrag van de gefactureerde honoraria voor de dienstverleningen die aan de oorsprong liggen van de schade.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.IX.- Beroepsgeheim en witwassen geld


De beroepsbeoefenaar en zijn mandatarissen of medewerkers worden geacht in het kader van de hen toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven.

In afwijking daarvan, is de beroepsbeoefenaar van zijn beroepsgeheim ontheft in het kader van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme en hij verbindt zich ertoe om hem onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving.


X.- Privacy - verwerking van de gegevens


De cliënt bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte gebracht werd van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website van de beroepsbeoefenaar: www.afafinance.be.      

 

XI.- Toepasselijk recht en oplossing van geschillen 


De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

A.F.A. Finance Comm.V


Roeselaarsestraat 24/9


8870 Izegem


051 32 03 76


hellen@afafinance.be